ENERGETSKI ZAKON: ALI RES PREPOVEDUJE KURJENJE NA TRDA GORIVA?

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 7. decembra 2023 v vladno obravnavo poslalo predlog novega Energetskega zakona (EZ-2).

Predlog zakona določa:

Pri ogrevanju na lesno biomaso se omeji samo vgradnja kurilnih naprav na trdna goriva za primarno ogrevanje v novogradnjah stanovanjskih stavb v strnjenih naseljih občin, ki se bodo za to odločile.  Še vedno bomo lahko uporabljali lesno biomaso tudi v strnjenih naseljih kot sekundarni vir, npr. za enosobno ogrevanje, štedilnik za kuhanje, kaminska peč kot dodaten ogrevalni vir … Zakon se ne dotika obstoječih kurišč v strnjenih naseljih in novih kurišč izven strjenih naselij. Omejitve veljajo samo za lokalne skupnosti (občine), ki se bodo za to odločile.

Predlog novega Energetskega zakona ne vsebuje prepovedi »kurjenja drv«, o katerih govorijo nekatere politične stranke, interesna združenja in javna občila, ki predlog izrabljajo za svojo zavajujočo promocijo. Zakon ne prepoveduje ogrevanja na zemeljski plin in lesno biomaso, prav tako tudi ne ukinja plinskih omrežij in ne omejuje prodaje plina tistim, ki ga uporabljajo. Zlorabljanje zakona za strašenje ljudi in lastno promocijo je nedopustno.

PODROBNEJE:

22. člen (prednostna raba virov energije in energentov) določa:

(5) Pri graditvi nove stanovanjske stavbe projektiranje in vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin nista dovoljena, v poslovno-stanovanjski stavbi ali stanovanjskoposlovni stavbi pa sta prepovedana projektiranje in vgradnja kotla na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin samo za stanovanjski del stavbe.

(6) V strnjenih naseljih nista dovoljena projektiranje in vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah in v posameznih delih večstanovanjskih stavb, razen v primerih, ko ne gre za primarni vir ogrevanja. V LEK (lokalni energetski koncept) se določijo strnjena naselja za potrebe tega člena v skladu z metodologijo iz dvanajstega odstavka tega člena, pri tem pa se upošteva vsaj eno izmed naslednjih meril: gostota toplotnega odjema, vrste tehnologij za rabo energije, število prebivalcev oziroma stavb, relief, pogoji lokalnega področja in prevetrenost.

VIR: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15804

Omejitev bo veljala le, če se za to odloči občina, in le za nove ali prenovljene eno- ali dvostanovanjske stavbe v gosto naseljenih območjih, kjer je problematična kakovost zraka. Predlog zakona daje lokalni skupnosti možnost omejevanja načina rabe lesne biomase pri načrtovanju svojih lokalnih energetskih konceptov v primeru lokalnega problema onesnaženosti zraka s trdimi delci in preostalimi strupenimi onesnažili, ki vplivajo na zdravje ljudi. Obstoječih kurišč v strnjenih naseljih se zakon ne dotika. Država še naprej spodbuja daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, pa tudi uporabo biomase v individualnih kuriščih, če so izven strnjenih naselij, saj je les kot domači obnovljivi vir energije strateškega pomena za Slovenijo. Še vedno bomo lahko uporabljali lesno biomaso tudi v strnjenih naseljih kot sekundarni vir, npr. za enosobno ogrevanje, štedilnik za kuhanje, kaminska peč kot dodaten ogrevalni vir …